Herroepingsrecht

Herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 30 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via {email}. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen 

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. 

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 7,00 zullen bedragen.

 

Modelformulier voor herroeping:

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) Aan Wendy's Voeding & Lifestyle Coach, Lansiersveld 3, 7327GH Apeldoorn, info@voeding-lifestyle.nl

 

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende: 

de verkoop van de volgende goederen:

de levering van de volgende digitale inhoud:

de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen: 

 

Besteld op* / Ontvangen op*:

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) 

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum: 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is